Distanční studium

Úvodní Informace

 

Kód oboru: 63-41-M/01

Zde na stránce naleznete všechny potřebné informace o distančním studiu na naší škole 1.KŠPA Praha, s.r.o.. Distanční forma vzdělávání je dle § 25 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi.

Úvodní informační schůzka pro studenty všech ročníku se bude konat 03. 09. 2024 13:00 v prostorách školy.

Komunikace s vyučující probíhá výhradně přes platformy Bakaláři: Komens a MS Teams. Každý student obdrží při nástupu na školu přihlašovací údaje k jeho profilu.

Pro komunikaci mezi školou a žákem resp. zákonnými zástupci je nezbytné, abyste udržovali kontaktní údaje stále aktuální! Jejich případné změny neprodleně sdělte třídnímu vyučujícímu. V komunikaci e-mailem vždy uvádějte: Vaše jméno a příjmení a třídu (nikoli jen ročník).

Organizace studia v distanční formě

Studium je realizováno prostřednictvím informačních technologií (Komens/MS Teams) a ústního nebo písemného zkoušení za každé pololetí školního roku.

Každá zkouška se skládá ze dvou částí – písemné seminární práce či referátu, který průběžně zašlete přes MS Teams vyučujícímu daného předmětu dle dohody a ústní zkoušky (popř. testu).

Termín ústního zkoušení se domlouvají individuálně předem s jednotlivým vyučujícím daného předmětu minimálně 7-10 dnů dopředu. Součástí zadání jsou formátovací parametry písemné části, které je nutno dodržovat.

Výsledky rozdílových zkoušek můžete sledovat v Bakalářích nejdříve do 1 týdne po řádně uzavřené zkoušce. V případě nesrovnalostí neprodleně kontaktujte vyučujícího předmětu.

Každý vyučující je během pololetí k dispozici ke konzultacím dle po předchozí domluvě. U maturitních předmětu jsou některé konzultace povinné (informuje vyučující maturitního předmětu).

 

 

Kontakty na vyučující distančního studia

 

V níže přiloženém souboru naleznete kontakty na jednotlivé vyučující předmětů distančního studia. Pro veškerou komunikaci s vyučujícími využívejte primárně MS Teams nebo případně Bakaláře.

 

 

Kontakty na vyučující DS

Termíny zkoušek

Zkoušky za 1. pololetí je nutné vykonat nejpozději do 20. 01. 2025, (písemná část musí být však odevzdána nejpozději 14 dnů předem do 6. 1. 2025). V případě, že student zůstane neklasifikován z nějakého předmětu v prvním pololetí, bude muset při zkoušce za druhé pololetí prokázat, že látku za první pololetí zvládá, neboť látka druhého pololetí na ní navazuje.

Pokud práce zasíláte přes MS Teams v poslední den určení pro zaslání písemných prací, jsou přijímány pouze do 12:00 dopoledne. Později již nemusí být hodnoceny. Pokud žák své sportovní aktivity provozuje v zahraničí a doloží to potvrzením klubu, nebude za první pololetí klasifikován a bude konat zkoušky za druhé pololetí v termínu nejpozději do 20. 06. 2025.

 

Zkoušky za 2. pololetí je nutné vykonat nejpozději do 20. 06. 2025, (písemné práce musí být odevzdány nejpozději do 6. 06. 2025).

Studenti 4. ročníku musí vykonat zkoušky za 2. pololetí nejpozději do 20. 04. 2025 (práce musí být odevzdány nejpozději 06. 04. 2025).

Zkoušky doporučujeme vykonávat průběžně během celého pololetí a nenechat ústní zkoušení na poslední týden před výše zmíněnými termíny (zkoušející nemají časové kapacity pro odzkoušení velkého množství studentů). Pokud práce zasíláte v poslední den určení, jsou přijímány pouze do 12:00 dopoledne.

Informace pouze pro studenty 4. ročníku k Maturitě:

Studenti čtvrtých ročníků se musí dostavit nejpozději v termínu do konce listopadu k vyplnění a podpisu přihlášky k maturitní zkoušce a dokumentů nezbytných ke konání maturitní zkoušky! Bez toho nebudou k maturitní zkoušce připuštěni! V případě, že není možné se dostavit osobně, může tento úkon za něj vykonat kdokoli s platnou plnou mocí.

Učební plán pro šk. r. 2024/2025

 

V níže přiloženém souboru naleznete učební plán na letošní školník rok, tedy přehledy jednotlivých předmětů pro dané ročníky.

Učební plán – Management sportu

Účební plán – Podnikání

Rozdílové zkoušky

POZOR! V níže přiložených souborech, naleznete ke každému předmětu kompletní plán výuky a témata k jedotlivím zkouškám. Vždy si musíte u daného předmětu najít stránku s konkrétním pololetím a ročníkem.