Poučení pro přijaté uchazeče ke vzdělávání

od školního roku 2022/2023:

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Proti rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění.
Odvolání se podává prostřednictvím Soukromé střední školy a základní školy (1.KŠPA) Praha s.r.o., Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

V souladu s § 60g, odstavec 6 školského zákona potvrdí výše jmenovaný uchazeč, resp. zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v Soukromé střední škole a základní škole (1.KŠPA) Praha s.r.o., Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8 odevzdáním zápisového lístku ředitelce Soukromé střední školy a základní školy (1.KŠPA) Praha s.r.o., Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zveřejněním. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Soukromé střední škole a základní škole (1.KŠPA) Praha s.r.o., Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8.

Zákonní zástupci se dostaví do školy k sepsání formulářů potřebných k nástupu ke studiu (formuláře jsou ke stažení níže - přinést vytištěné a vyplněné do školy)  a k odevzdání zápisového lístku dne:

6.května 2022

Obor Informační technologie... od 9.00 hodin

Obor Ekonomika a podnikání.. od 11.00 hodin

Obor Cestovní ruch...................od 13.00 hodin  

 

Příloha1Seznam přijatých / nepřijatých školní rok 2022/23

 

Formuláře k vyplnění

Název formát MS WORD formát PDF
Evidenční list  Ev.list DOC Ev.list PDF
Volba cizího jazyka Jazyk DOC Jazyk PDF
Souhlas se zpracováním osobních údajů Souhlas DOC Souhlas PDF

V souboru formát PDF je seznam přijatých / nepřijatých uchazečů.

Přijatí uchazeči se dostaví dne 10.února v 9 hodin k převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu, podpisu smlouvy o studiu a k sepsání dalších formulářů potřebných k nástupu ke studiu. 

 
Do 10 dnů od převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu je nutné odevzdat zápisový lístek. 
 

Výsledky

Výsledky talentových zkoušek konaných ve dnech 04.01. a 11.01.2022. naleznete v výsledky talentových zkooušek - formát PDF

 

mat jaro2022

V souvislosti s opatřeními vlády jsou na naší škole aplikovány následující kroky

  • Obecné informace o opatřeních (trasování, karanténa, PCR testování):
    viz stránka COVID PORTAL
  • Pravidla pro organizaci výuky na naší škole sooubor PDF

Co vás může zajímat

 Dobrý den,

ráda bych Vás přivítala na stránkách naší školy. Aktuálně mě mnoho přátel říká, že ho oslovuje naše heslo. " V každém studentovi je ukryt talent, jen ho najít a posílit". Přiznám se, že je to téma, které se snažím v hovorech s kolegy často opakovat a prodiskutováváme jej.

Proč?

Vždyť škola má zaručit znalosti a dovednosti ze všech povinných předmětů. Ano, škola musí garantovat určité vědomosti a dovednosti, na druhou stranu nemůže ignorovat přirozené nadání či zájmy studentů. Pokud bychom chtěli, aby byli všichni stejní, uměli stejně stejné věci, mohl by místo učitele učit počítač. Umělec by se musel víc věnovat a zlepšovat v matematice a matematik v kreslení. Klokana by počítač nutil víc plavat a delfína skákat přes překážky. Výsledky obou by jistě nebyly lepší, nežli průměrné. Snažíme se najít silné stránky žáků a na těch stavět. Práce v týmu i v reálném životě vyžaduje různorodé schopnosti. Proto je důležité tato zaměření podporovat. Neříkám, že se nám to daří vždy, ale rádi bychom, aby tomu tak bylo.

Hezký den přeje

Ing. Hana Skallová, zřizovatelka a generální ředitelka škol

 

------------

Stávající vyučované obory: 

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 zaměření- podnikání
    zaměření- sportovní management
     
Podnikání 64-41-L/51 (nástavbové studium)
Cestovní ruch 65-42-M/02  
Informační technologie 18-20-M/01  
Grafický design 82-41-M/05  

 

 

 

 

EUSablonyII

 


Projekt

VÝZVA 49 1KŠPA

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001599 je zaměřen na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem.

 

logolink OP PPR


letakEU

Materiály z tematických stáží konaných v rámci tohoto projektu, jedná se o prezentace z


vyzva28

Od 1.9.2018 do 31.12.2020 je Soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o. realizátorem projektu "Společně si rozumíme 1KŠPA" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001288, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Celková výše podpory činí 766 152Kč.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001288


Vyzva54

Název projektu: Výzva 54 1KŠPA
číslo výzvy 54
registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002013

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2020

Ukončení realizace projektu: 31.12.2022

Od 1.9.2020 do 31. 12. 2022 je škola realizátorem projektu " Výzva 54 1KŠPA " s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002013, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Vybrané projekty jsou zaměřeny na podporu základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

Cílem aktivity je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností. Aktivita podporuje vytvoření prostoru pro otevřenou diskusi v oblasti přístupu školy k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, diskusí o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury a prezentaci školy v oblastech zaměření projektu.

Komunitně osvětová setkávání

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy. Škola zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Děti ze školy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři.

Čtyřdenní stáže pedagogických pracovníků, třídní projekt pro 1 třídu aj.


Projekt

ŠABLONY III KŠPA

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018664 je posílení rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu

a sekundárnímu vzdělávání prostředníctvím realizace aktivit sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, zahraniční

stáže. doučování žáků a projektový den.