Obecně

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů" (GDPR) je platné od 25. května 2018 v celé EU. Je to soubor změn a nařízení, které předepisují všem organizacím, tedy i školám, jak mají zacházet s osobními údaji všech subjektů, kterých se ochrana může týkat.

Nařízení EU č. 679/2016, rozšiřuje práva fyzických osob v oblasti ochrany osobních údajů. Toto Nařízení nahradilo náš zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a bude doplněno českým adaptačním zákonem o zpracování osobních údajů, který je aktuálně v legislativním procesu.

Zpracování osobních údajů na základě zákona

Za zákonné zpracování se považuje a souhlas tudíž nevyžaduje zpracování zpracovatelem na základě smlouvy se správcem za předpokladu, že se jedná pouze o způsob zpracování vyplývající z povinnosti stanovené správci zákonem. Dále se za zákonné zpracování považuje zpracování nezbytné pro plnění povinnosti školy, zpracování pro ochranu práv školy nebo jejích oprávněných zájmů (práva plynoucí ze smlouvy, práva školy jako věřitele, práva školy spojená se správním, soudním, trestním řízením) nebo zpracovávání ve veřejném zájmu.

Vzor základního "Formulář souhlasu se zpracováním osobních údajů" pro potřeby školy viz souhlas PDF

V souladu s Čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(GDPR) oznamujeme, že pověřence pro ochranu osobních údajů

pro Soukromou střední školu a základní školu (1.KŠPA) Praha s.ro.,

IČO 25108476 bude vykonávat:

 

Tomáš Semerák

Vlastina 848/38, 161 00 Praha 6 – Ruzyně

186 00 Praha 8

 


email: 

 


Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů zpracovávány, jsou k nahlédnutí u vedení školy.

Soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o., IČO: 25108476, se sídlem Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8 – Kobylisy (dále jen „Škola“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje zákonné zástupce žáků (tedy zákonné zástupce „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Školy, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Školou.

 
Škola zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 
Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

 
Celé znění najdete v dokumentu PDF