Trường trung cấp tư nhân (1. KŠPA) Praha s. r. o.
Chabařovická 1125/4, Prag 8 – Kobylisy

giảng dạy

Studijní obory:

  • Ngành kinh tế và kinh doanh, khóa học 4 năm và học tại chức 5 năm (sau phổ thông)
  • Ngành du lịch, khóa học 4 năm và học tại chức 5 năm (sau phổ thông)
  • Ngành Công nghệ thông tin, khóa học 4 năm và học tại chức 5 năm, (sau phổ thông)
  • Quản trị kinh doanh, khóa học 2 năm và học tại chức 3 năm(sau khi học trường nghề)
  • Thiết kế đồ họa , - khóa học 4 năm và học

Nhà trường có tổ chức các khóa học ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng Đức).

 

Xin Liên hệ:

Số điện thoại: 281 863 044

Đỉa chỉ email: ,

Trang web: www.1kspa-praha.cz

 

Cánh đi đến trường

 

 

metro C: Ládví, tram 10: Štěpničná
xe buýt: 103, 152, 177, 368 Štěpničná

 

Chi nhánh

Holandská 2531, Kladno, tel.: 312 249 354, 

Máchovy schody 4/13, Litoměřice, tel.: 416 732 153,