Poučení pro přijaté uchazeče ke vzdělávání od školního roku 2023/2024

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Proti rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§60e odst. 3 školského zákona).
Odvolání se podává prostřednictvím Soukromé střední školy a základní školy (1.KŠPA) Praha s.r.o., Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

V souladu s § 60g, odstavec 6 školského zákona potvrdí výše jmenovaný uchazeč, resp. zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v Soukromé střední škole a základní škole (1.KŠPA) Praha s.r.o., Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8 odevzdáním zápisového lístku ředitelce Soukromé střední školy a základní školy (1.KŠPA) Praha s.r.o., Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zveřejněním. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Soukromé střední škole a základní škole (1.KŠPA) Praha s.r.o., Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8.

Zákonní zástupci přijatých žáků ke studiu se dostaví do školy k sepsání formulářů (formuláře jsou ke stažení níže) potřebných k nástupu ke studiu a k odevzdání zápisového lístku dne:

15. května 2023

Obor Informační technologie od 9.00 hodin

Obor Ekonomika a podnikání od 10.00 hodin

Obor Cestovní ruch od 12.00 hodin

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Evidenční list studenta

 

Volba cizího jazyka